•  09196591361
  •  DeltaDl.com@gmail.com

نرم افزار

موبایل

گرافیک

کتاب الکترونیکی

چند رسانه ای

نمونه سوال

مقالات

آشنایی با روش های کاشت گل های زعفران

آشنایی با روش های کاشت گل های زعفران

در صورتيکه خوب و مناسب کشت شود و از آن مواظبت کامل بعمل آيد از هر پياز ميتوان انتظار ۳ – ۴ گل را داشت. در گونه هاي وحشي معمولا گلها برنگ سفيد و زرد ميباشد . ولي انواع تربيت شده آن رنگهاي متنوعي دارد . 

معمولا گلهاي کروکوس بشکل جام لبه بلند است و در بعضي از انواع آن پشت جام دو تا سه کاسبرگ کوچک ميتوان ديد .

در کروکوس ها معمولا گلها قبل از برگ ظاهر مي شوند ولي در تعداد محدودي از گونه هاي آن برگ قبل از گل آشکار مي گردد .

ارتفاع ساقه گل در انواع آن فرق مي کند . ولي بطور کلي ارتفاع ساقه بين ۵ تا ۷سانتيمتر ميباشد .

 

احتياجات گياه :

اين گياه احتياج به خاک معمولي با کمي کود پوسيده دامي دارد و حداقل پياز آن بايد ۵ سانتيمتر زير خاک باشد و مقدار آب آن مانند گلهاي ديگر باغچه ميباشد .

 

روش کاشت و تکثير :

اين گل به دو روش کاشتن پياز در خاک و يا پرورش پياز آن در آب زياد ميشود .

الف – کاشتن پياز در خاک : براي کشت ابتداء حفره اي با عمق ۵ سانتيمتر احداث کنيد و بعد پياز را داخل آن گذارده بطريقي که سر پياز به طرف بالا قرار گيرد و بعد خاک و کودي را که آماده کرده ايد روي آن و اطراف آن بريزيد و آبياري کنيد .

ب – پرورش در آب : کشت در آب و يا ظرفهاي سفالي سوراخدار ميباشد. پس از انتخاب ظرفهايي که براي کشت پياز اختصاص داده اند بهتر است ۳ تا ۴ پياز را در يک ظرف آب قرار دهيد .

هنگامي که پياز مستقيما در آب کاشته ميشود بايد پيرامون و زير پياز مقداري پنبه قراردهيد تا زودتر ريشه کند .

توجه داشته باشيد که مقدار آبي که در ظرف مي ريزيد هميشه پائين تر از سر پياز باشد و طوري پيازها را قرار دهيد که سر آنها از آب بيرون باشد و هر روز دقت نمائيد که کسري آب را تامين کنيد .

 

کروکوس هاي معروف عبارتند از :

۱ – کروکوس گوزيانوس C.gusianus: برنگ زرد طلائي ميباشد که در باغها اصطلاحا آنرا قبا طلائي مي گويند .

اين گونه کروکوس در جنوب شوروي زياد ديده ميشود .

ارتفاع گلهاي آن ۶ تا ۷ سانتيمتر است و از قديميترين نوع شناخته شده ميباشد .

۲ – کروکوس ايمپراتي C.imperati: رنگ گلهاي آن بنفش روشن با پشت برگهاي کرم با خطوط بنفش تيره و يا قهوه اي ميباشد و در ناپل و جنوب ايتاليا زياد ديده ميشود

۳ – کروکوس ورنوس C.vernus : که در يونان زياد ديده ميشود. رنگ گلها طلائي و سفيد ميباشد و اول بهار گل مي دهد.

۴ – کروکوس موئزياکوس C.moesiacus: که در يونان زياد ديده ميشود ، پياز آن بلندتر و نازکتر از انواع ديگر است . رنگ گلهاي آن طلائي و سفيد برفي است و از انواع مشهور بهاره ميباشد که اواخر زمستان و اوائل بهار گل مي دهد.

۵ – کروکوس ساتيووس C.sativus: يا زعفران که بر خلاف ساير گونه ها برگها قبل از گلهاي آن و اواسط مهرماه ظاهر ميشود .

گلبرگ هاي آن قرمز زعفراني است و گاهي برنگ نارنجي هم ديده شده است .

گلها يکدفعه و همزمان باز مي شوند و پياز آن سالها در زمين باقي مي ماند .

اين گياه بومي جنوب اروپا و آسياي ميانه ميباشد و بيشتر مصرف داروئي دارد و همانطور که از موطنش پيداست احتياج به هواي گرم مديترانه اي دارد .

در کشور ما در نقاط معتدل گرم مانند قائن و بيرجند وجود دارد و مصرف غذائي و طبي دارد .

۶ – کروکوس اسپسيوسوس C.speciosus: در جنوب شرقي اروپا و آسيا و ايران زياد يافت مي شود و آب و هواي اين منطقه براي رشد و نمو و تکثير آن بهتر از ساير نقاط است .

ارتفاع گلهاي آن بين ۱۰ تا ۱۲ سانتيمتر است. رنگ گلها آبي و زرد با رگه هاي بنفش و بهترين نوع آن در مهرماه گل مي دهد و بيشتر انواع آن در باغهاي قديمي و در لابلاي چمن يافت ميشود .

يکي از بي نيازترين گونه هاي کروکوس است که بدون زحمت و مراقبت رشد کرده و تکثير ميشود . برگهاي آن پهن تر از انواع ديگر و متمايل به رنگ آبي است و پياز آن کمي از گونه هاي ديگر درشت تر ميباشد .

۷ – کروکوس آستوريکوس C.asturicus: در شمال ايتاليا زياد يافت مي شود .

۸ – کروکوس اورنوس C. aureus: در شمال ايتاليا زياد است.

۹ – کروکوس ايتئوس iuteus: در اين گونه گلها به رنگ زرد و نارنجي و بلندي آن از ۷ سانتيمتر تجاوز نمي کند . اين گل و گل پاپيتال از گياهان مناسب براي کاشتن در ماه اسفند ميباشند .

۱۰ – کروکوس بالانسا C.balansae: در آسياي ميانه زياد ديده ميشود . رنگ گل آن نارنجي و ارتفاع ساقه آن از ۵ تا ۷ سانتيمتر است .

۱۱ – کروکوس ليانتيکوس C.lianaticus: در اطريش زياد ديده ميشود .

۱۲ – کروکوس ايريديفلوروس C.iridiflorus: در اطريش زياد ديده ميشود .

۱۳ – کروکوس هيجانتيوس C.hijantinus: در اطريش زياد ديده ميشود .

اين سه گونه اخير از گونه هاي خاص ميباشند که پشت جام و پشت گلبرگهاي بهم چسبيده سه گلبرگ اضافي وجود دارد .

بلندي اين گلبرگها از بلندي جام بيشتر ميباشد .

بلندي ساقه اين کروکوس ها ( گل زعفران زينتي ) بين ۸ تا ۱۲ سانتيمتر است .

۱۴ – کروکوس بيفلوروس C.biflorus يا ( کروکوس اسکاتلندي ): در ايتاليا و اطراف درياي سياه يافت ميشود .

۱۵ – کروکوس بادامي C.badamii: در کوههاي اطراف مديترانه فراوان يافت ميشود .

رنگ گل آن سفيد برفي و حاشيه برگهاي آن تيره تر از داخل گلبرگ ميباشد .

۱۶ – کروکوس آداميکوس C.adamicus: اين گونه نيز مشخصاتي مشابه گونه قبلي دارد .

۱۷ – کروکوس ولدمي C.b.weldemii: اين گونه کمي کوچکتر از اين دو گونه قبلي و حاشيه گلبرگ آن زرد تيره ميباشد .

۱۸ – کروکوس نقره اي C.b.argentinus: در يوگوسلاوي و بلغارستان بحد وفور يافت ميشود و رنگ گلبرگ آن سفيد خالص ميباشد .

۱۹ – کروکوس بيزانتينوس C.byzantinus: در يونان – آسياي ميانه – فلسطين – ايران يافت ميشود .

۲۰ – کروکوس کونسلاتوس C.concellatus: در يونان – آسياي ميانه – فلسطين – ايران يافت ميشود .

۲۱ – کروکوس نوديفلورروس C.nudiflorus: در يونان – آسياي ميانه – فلسطين – ايران يافت ميشود .

۲۲ – کروکوي اشيمپري C.schimperi: در يونان – آسياي ميانه – فلسطين – ايران يافت ميشود .

۲۳ – کروکوس کانيدوس C.canidus: در شرق ترکيه فراوان است . برگها با گل بهاره ظاهر ميشود .

معمولا رنگ گلبرگ آن سفيد و اغلب داخل کاسبرگ زرد نارنجي و يا نارنجي ميباشد .

بلندي ساقه ۸ تا ۱۰ سانتيمتر است .

۲۴ کروکوس سولي فلوروس C.suliflorus: مشخصاتي مشابه گونه کانيدوس C.canidus داشته ، فقط داخل کاسبرگ آن برنزه ميباشد .

۲۵ – کروکوس شري سانتوس C.chrysanthus: در يونان و ترکيه فراوان است .

برگها با گل بهاره ظاهر ميشود . برگهاي آن نازکتر و ريزتر از ساير گونه ها است .

ارتفاع گلها بين ۶ تا ۷ سانتيمتر است .

اين گونه در نواحي معتدل در بهمن ماه گل مي دهد و گلهاي آن برنگ زرد طلائي است و براي کشت در فضاي بسته گلخانه سرد مناسب است .

گل های زعفران،

بعضي از انواع آن داراي گلبرگهاي زرد با انتهاي طلائي و پشت گلبرگها آبي روشن است .

بغير از گونه هاي ياد شده بيش از ۵۰۰ گونه ديگر کروکوس CROCUS وجود دارد که تقريبا مشابه با گونه هاي ذکر شده ميباشد و اختلاف آنها در رنگ و مشخصات گياه شناسي آنها است که توضيح آن باعث طول کلام خواهد بود.

 

منابع : aftab.ir


مشخصات

  • فرمت فایل: Doc
  • تاریخ انتشار: 1398/04/18
  • مجوز: رایگان
  • رمز: www.deltadl.com
  • 1,258

دانلودهای مرتبط

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تاریخ و ساعت

  • مناسبت های روز:

نظرسنجی ها

دوست دارید سایت ما بیشتر چه مطالبی منتشر کند؟

مشاهده نتایج

در حال بارگذاری ... در حال بارگذاری ...