• جان ماکسول : به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری.
  • هرمن کین : موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.
  • لرد بایرون : همه خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده، از درهایی وارد شده که آنها را به دقت بسته بودم.
  • آنتونی رابینز : راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.
روانشناسی رشد

نکات مهم در مورد روانشناسی رشد!

روانشناسی رشد یکی از گرایشات روانشناسی است که روند رشد انسان را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این بین با شاخه‌های دیگر علم مرتبط شده و شاید بتوان آن را یک علم بین رشته‌ای قلمداد کرد. بنابراین شناخت کافی از علم روانشناسی رشد منوط به شناخت همه‌ی این رشته‌هاست تا بتوانید کل موضوع را متوجه شوید. نظریات قابل توجهی در این زمینه ارائه شده است که باهم برخی از نظریات تعیین کننده را بررسی می‌کنیم.

(بیشتر…)

تبلیغات