• گوته: استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی.
  • شکسپیر: اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم.
  • ارد بزرگ: ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش.
  • روسو : بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست.

آشپزی

اجتماعی

سبک زندگی

سلامت

سیاست

فرهنگ و هنر

فناوری

مذهبی

محیط زیست

کسب و کار

تاثیر مفید کار تیمی

تاثیر مفید کار تیمی در بدست آوردن موفقیت کاری

کار گروهی ، این روزها دغدغة خیلی هاست، اما همین که یک عده را دور هم جمع کنیم و اَزَشان بخواهیم با هم کار کنند، یک گروه ساخته نمیشود. اعضای گروه برای این که اثربخش باشند، باید بدانند چرا دور هم جمع شد ه اند، به کجا قرار است برسند و چطور باید به آ نجا برسند. برای این کار باید شرکت یا گروه و افرادی که عضو آن هستند مأموریت، چشم انداز، مقصدها و هدف هایشان را خوب بشناسند.

بیشتر گرو هها دوست دارند شبیه تیم های ورزشی باشند؛ چون تیم های ورزشی معمولا در ایجاد یک گروه واقعی از بقیه موفق ترند؛

چرا که در تیم:

1- مربی یا کاپیتان می تواند یک چشم انداز یکسان در ذهن همة اعضای تیمش ترسیم کند: این که تیم آنها در پایان فصل، بشود بهترین تیم لیگ، شهر، استان یا کشور.

2- تمام اعضا به دنبال یک مأموریت یا مقصد مشترک هستند: برند ه شدن.

۳- یک رقیب و یا یک مقصد وجود دارد که همة اعضا آن را میشناسند.

۴- هر بازیکن برای خودش مأموریت یا مقصدی دارد که با مأموریت و مقصد تیم، جورمیشود و آن را کامل می کند: ایفا کردن یک نقش خاص در بازی، به بهترین شکل ممکن.

۵- هر عضو گروه به خوبی از این که اقدا مهای فردی اش چطور به موفقیت تیم منجر میشود، آگاه است و می داند که اعضای گروه به او وابسته اند.با این حساب، میشود گفت موفقیت یک گروه در  گرو این است که سرگروه تا چه اندازه مأموریت، چشم انداز، ارزشها و مقصدها را روشن و واضح تعریف کند و آن ها را برای همه کسانی که به نحوی با آن در ارتبا ط اند، واضح و با جزئیات بیان کند.

مأموریت، چش مانداز، ارز شها و مقصدهای کسب و کار باید طوری با مأموریت، چشم انداز، ارزش ها و مقصدهای اشخاص جف توجور باشد که با رسیدن افراد به چشم انداز یا مقصدشان، چشم انداز یا مقصد کسب و کارشان هم محقق شود. به کسب و کار خودتان فکر کنید. آیا برای شما کاملاً روشن است که شرکت یا گروه تان به کدام سو در حرکت می رساند.

اگر نتوانید برای اعضای خانواده ، کارکنان و همکاران تان شفاف و دقیق توضیح بدهید که به کدام سو میخواهید بروید، چطور میتوانید از دیگران انتظار داشته باشید شما را در رسیدن به آنجا یاری کنند؟ آیا شما یک مأموریت روشن برای خودتان یا گرو هتان تعریف کرده اید؟ به این فکر کرده اید که چرا شرکت شما پا به دنیای کسب و کار گذاشته است؟

اصلاً میخواهید به چه چیزی برسید؟ آیا همة اعضای خانواده یا شرک تتان میدانند مأموریت شما چیست؟ واقعا تعهد شما را نسبت به آن لمس میکنند؟ پذیرفت هاند که این مأموریت برای آ نها نیز مهم است؟ آیا مقصدها و هدف ها مشخص شده اند؟ آیا هم ة این مقص دها را پذیرفته اند و میبینند که رسیدن به مقصدهای شرکت، چطور آن ها را در رسیدن به مقصدهای شخصی شان یاری میکند؟

آیا مقصدها و هد ف ها به زبان استانداردهای بهره وری کار و انتظاراتی که از هر یک از کارکنان میرود، ترجمه شده ؟ پاسخ دادن به این پرس شها آسان نیست اما هر چه برای موفقیت شرکت مان به استعدادها و اقدا م های دیگران وابسته تر میشویم، پاسخگویی دقیق به این سؤا لها اهمیت بیشتری پیدا میکند

 

مقصدها و هدف ها

اگرچه بیانیة مأموریت و چشم انداز معمولا از چند خط تجاوز نم یکند؛ اما گسترده، فراگیر و تا اندازه ای دور از دسترس است و گاهی ممکن است دست نیافتنی به نظر برسد؛ ولی این جمله لائوتسه همیشه یادتان باشد: «طولان یترین سفرها با یک گام کوچک آغاز میشود .» درک تفاوت «مقصدها » و «هد فها » نیز کمی مشکل است؛ چون گاهی هر دو برای اشاره به یک معنا به کار می روند اما در ادبیات علمی، واژه ها و مفهوم هر کدام کاملا مشخص است.

مقصدها کلی تر و هد فها خُردترند. میشود گفت هد ف ها گا مهای مشخص، قابل اندازه گیری، دست یافتنی و زمان بند ی شده ای برای رسیدن به مقصدها هستند. مقصدها و هدف ها را باید نوشت. در غیر این صورت، آن ها صرفا اید ه هایی هستند بدون هیچ قدرت یا سندیتی. نوشتن مقصدها و هدف ها یک نیروی انگیزشی برای دستیابی به آنها ایجاد میکند و میتواند نقش «یادآور » را برای شما و دیگران بازی کند.

اگر هد فها و مقصدها دقیق و به روشنی نوشته شوند، شما را از سردرگمی و کج فهمی نجات میدهند. مهمترین ویژگی یک هدف این است که نتایج قابل اندازه گیری و زمان بند ی شده ای داشته باشد.

هر چه زمان پیش میرود و مقصدها دست یافتنی تر می شوند یا شرایط و موقعیت عوض میشود، مقصد ها و هد ف ها باید دوباره ارزیابی و از نو تعیین شوند. در غیر این صورت در دام کسالت و رکود خواهید افتاد و در نهایت، وقتی مقصدها به دست آمدند و گروه، نقاط عطف خود را پشت سر گذاشت بازخورد مثبت و پاداش برای همه

  • 87

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاه خود را بنویسید

Please ورود to comment
avatar
  • مناسبت های روز:
  • 24 آبان روز کتاب و کتابخوانی
  • 25 آبان شهادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربيع الاول ]
  • 26 آبان روز جهانی فلسفه [ 17 November ]
  • 29 آبان میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت [ ١٢ ربيع الاول ]
  • 29 آبان روز جهانی کودک [ 20 November ]

نظرسنجی ها

دوست دارید سایت ما بیشتر چه مطالبی منتشر کند؟

مشاهده نتایج

در حال بارگذاری ... در حال بارگذاری ...
تبلیغات